Az atomoktól a sajttortáig

1 755 Ft

Avagy fizika és kémia konyhaszerető gyerekeknek

Kürti Mik­lós is­mert és kü­lö­nö­sen ked­velt fi­zi­kus volt nem csak Ma­gyar­or­szá­gon, hanem a nagy­vi­lág­ban is. Bu­da­pes­ten szü­le­tett, a Tre­fort utcai Min­ta­gim­ná­zi­um­ba, a pá­ri­zsi, majd a ber­li­ni egye­tem­re járt, végül az Ox­for­di Egye­te­men lett pro­fesszor. A hőmér­sék­let­nek az anyag szer­ke­ze­té­re gya­ko­rolt ha­tá­sát ku­tat­ta. Ez te­rel­te ér­deklődé­sét a kony­ha­művé­szet felé is. Fi­zi­kus a kony­há­ban cím eladá­sai jó hu­mo­ra és az íz­le­tes kós­to­lók miatt vál­tak nép­sze­rűvé az Angol Fi­zi­kai Tár­su­lat­ban, a Ma­gyar Fi­zi­kai Tár­su­lat­ban és a bu­da­pes­ti is­ko­lák­ban is.

Az ő ta­nít­vá­nya, majd mun­ka­tár­sa volt e téren Hervé This pá­ri­zsi pro­fesszor, aki to­vább ku­tat­ta a sza­kács­művé­szet fi­zi­kai és ké­mi­ai alap­ja­it, és aki Mo­le­ku­lá­ris gaszt­ro­nó­mia cím­mel tu­do­má­nyos kon­fe­ren­cia­so­ro­za­tot szer­vez. Ő írta ezt a köny­vet, ami­ben kí­ván­csi és tor­kos gye­re­ke­ket vezet el a főzés és az atom­fi­zi­ka alap­ja­i­hoz. Mikor Mik­lós bácsi ma­gya­rá­zó sza­va­it ol­vas­suk, jog­gal érez­zük: Kürti Mik­lós pro­fesszor úr tanít a fi­zi­kai-ké­mi­ai meg­ér­tés örö­mé­re és hasz­ná­ra. A köny­vet szí­ve­sen ol­vas­sák kony­hafnökök, ve­gyé­szek, fi­zi­ku­sok, ta­ná­rok és di­á­kok is vi­lág­szer­te. Hi­szen meg­is­mer­ked­he­tünk belőle a fran­ci­ás ízek el­ké­szí­té­sé­nek művé­sze­té­vel is. (Marx György aján­ló­já­ból)

Typotex Kiadó, 2012

128 oldal, A/5, kartonált

Internetes ár: 1 755 Ft
Listaár: 1 950 Ft